SL / Reference

Projekt (Veřejné)

Strategie rozvojového území – biokoridor Jesenice

Město Jesenice se skládá z několika původních obcí, které jsou obklopeny krajinou, zemědělskou půdou, lesy, remízky a vším, co ke středočeské krajině patří.

Vytváříme proto koncept ploch sídelní a krajinné zeleně, které budou kromě lidí propojovat i přírodu. Ve spolupráci s biologem navrhujeme opatření k revitalizaci vodních toků, výsadbu stromů a keřů a založení lučních porostů.

Niva toků bude doplněna o mokřadní a vodní biotopy (tůně), které nejen zvýší biodiverzitu území, ale také výrazně zlepší jeho mikroklima a odtokové poměry potoků. Kvalita vody je v současnosti snížena vypouštěním odpadních vod a splachy živin a ornice z okolních polí. Cesta k nápravě vede právě přes obnovu přirozeně členitého a mělkého koryta a omezení eroze z polí. Takto řešené plochy nabídnou široké množství biotopů pro zvěř a různé druhy ptactva, neboť jednoduše budou mít svá přirozená útočiště.

Celé území bude propojeno cestami a doplněno mobiliářem nebo herními prvky.

Lokalita

Jesenice

Datum projektu

projekt 2018

Klient

Město Jesenice

Spolupráce

biologické zhodnocení: Lukáš Merta, vizualizace: neoVISUAL

ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.
Křižíkova 213/44
186 00 Praha 8 – Karlín

IČO: 05919878
DIČ: CZ 05919878
Kontaktní osoba Štěpánka Šmídová

T: +420 608 235 674
E: info@smidova-la.com

Zpracování osobních údajů

Napište nám